pixel facebook

Striated heron

Striated heron

Common Name: Striated heron
Scientific Name: Butorides striata
Bird Family: