pixel facebook

White-cheeked pintail

White-cheeked pintail

Common Name: White-cheeked pintail
Scientific Name: Anas bahamensis
Bird Family: