pixel facebook

White-tailed nightjar

White-tailed nightjar

Common Name: White-tailed nightjar
Scientific Name: Hydropsalis cayennensis
Bird Family: